ชื่อ : นายพรชัยพัฒร์ ติยศิวาพร
ตำแหน่ง : รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว(รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา)
ชื่อ : นายชูเกียรติ ศรีวิชัย
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ชื่อ : นายคำใบ ตาลสันต์
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
ชื่อ : นางสาววรรณวิภา มีพวงผล
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ
ชื่อ : นางรุ่งนภา เรืองอร่าม
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
ชื่อ : นางสาวชญานิศวร์ เจริญนิธิพงศ์
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
ชื่อ : นางญาณิศา ติสนธิ
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
ชื่อ : นางสุภาภรณ์ ปิ่นเพ็ชร์
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
ชื่อ : ว่าที่ ร.ต.อานันท์ เชยสุวรรณ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
ชื่อ : นางสาวธนัชพร จรรโลงบุตร
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
ชื่อ : นางสาววรรณภา นิลขำ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ชื่อ : นายอนุพล แย้มเกษร
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
ชื่อ : นายธนดล มีบุญรอด
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์
ชื่อ : นางบังอร จันทรรักษ์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยครูดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
ชื่อ : นางปราณี แซ่ตั้ง
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
ชื่อ : นางประสิทธิ์ ณ แน่งน้อย
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
ชื่อ : นางสาวสุกัญญา รูมะปาน
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
 
     
mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort canli bahis siteleri canli bahis siteleri